ภาษาไทย

Introduction And General Terms

Isuzu Hua Chiang Chan Company Limited, as a healthcare provider on behalf of Isuzu HCC (“we” refers to “Isuzu HCC”), we are committed to protecting your personal information, including data collection, data manipulation and disclosure (known as data processing) whilst visiting https://isuzuhcc.com/ or using our authorized applications or receiving our services.

Our Privacy Policy is strictly applied to safeguard all forms of your personal information that refer to your identity, both direct and indirect means. This information (general or personal information)  means either information we have directly received from you or third parties.

In addition to Privacy Policy, we are legally obliged to your information in line with all relevant laws, regulations and legal announcements concerning the protection of personal information which have been ruled by regulatory authorities. We, as a car dealer, have developed and implemented this Privacy Policy serving as a part of “Terms and Conditions” for the use of our websites and applications as well as our services.

Every time you visit our websites or use our applications, your consent to our Privacy Policy, terms and conditions is automatically obtained. Details include:

Personal Data Collection

Your personal information will be only collected if necessary. This given information can be directly derived from you through several channels which include our websites, applications and other authorized channels e.g. making sale reservation, E-commerce or online transaction processing, E-newsletters. Besides information obtained from you, we might receive your information from third parties which include your family members, friends or someone who are close to you, Isuzu Hua Chiang Chan Company Limited that you provided them a legal approval for data disclosure in accordance with law enforcement. We keep your information confidential except where disclosure is required or permitted by law (for example to government bodies and law enforcement agencies).

Types Of Data

Among several types of data, your collected data will be manipulated based primarily on objectives of data usage. This information obtained from you or any third party refers to here as:

Information that identifies personal identity, such as photo, gender, date of birth, passport number, national identification number or other numbers that can be used to define personal identity;

Information that indicates contact details, such as address, telephone number and email account;

Information for making payment, such as invoice and credit or debit card details as well as bank account and bank statement; 

Information obtained during registration of newsletters and other marketing events or activities such as public seminars;

Information related to statistical figures, such as number of website visitors and

Information related to website visiting, such as IP address, Cookies and Online Appointment System.

Personal information revealing sensitive issues, including racial or ethnic origin, religious or philosophical beliefs and criminal records will not be collected unless it is allowed by you or directed by law enforcement agencies.

Purposes Of Data Processing

Once your consent is obtained, data processing will be conducted in accordance with legal agreements or statements. We shall process the data for these particular purposes:

Marketing Purposes:

Data processing for marketing objectives will be performed only we are permitted to utilize your information. Marketing purposes may include:

Offering privileged benefits and promotions to members of Isuzu Hua Chiang Chan;

Providing marketing information, promoting sales and customer relationship, such as packages and promotions, products and services as well as business partnership;

Surveying customer satisfaction as well as developing marketing researches and analysis to be used for marketing improvement and initiation of new products or services that fulfill customers’ needs and expectations; and

Serving as communication channel in order to respond medical and service enquiries including compliments, comments and complaints e.g. lost items and damages.

Data Disclosure

We reserve the rights to disclose or transfer your personal information to certain third parties, located in or out of Thailand, in line with relevant laws, regulations concerning the protection of personal information ruled by regulatory authorities or government agencies. Information disclosure are allowed for third parties, including:

Isuzu Hua Chiang Chan Company’s business partners;

Representatives, service providers, business partners or anyone else who represent Isuzu Hua Chiang Chan such as IT service providers;

Business partners, such as used car, car rental companies, insurance companies and partners with mile redemption programs. These also refer to other companies that provide you services and fulfill your needs;

Banks and other financial companies e.g. credit cards and debit cards

Government officers or parties for security and safety;

Immigration and customs enforcement; and

Government institutes, departments or units that are authorized by laws.

 Websites And Third Parties

Our websites and applications might contain certain hyperlinks which are technically connected with other websites. Since these websites are owned and operated by third parties, thus these third party websites have their own Privacy Policies, including Cookies. They govern the use of personal information you submit or are collected by cookies whilst visiting these websites. We do not accept any responsibility or liability for the privacy practices of such third party websites and your use of such websites is at your own risk.

 Data Confidentiality And Security

Your personal information will be confidentially kept in our system as long as it is required, either for our purposes mentioned previously or indications of laws and legal execution. In case that you do not allow us to process your given data, you reserve the rights to withdraw your consent anytime. Subsequently, your personal information will be automatically disposed of safely and securely according to our information disposal policy.  

We utterly intend to protect the privacy of individuals concerning collected personal information by using security system along with implementing safety protocol, known as “Secure Sockets Layer or SSL”. SSL encrypts all the information stored and used on our site. It is considered secure channel to transmit the data securely while dealing with sensitive data such as IDs and passwords to access internet. Data accessibility, online data storage via internet or personal files, is strictly restricted to authorized users for the purpose of data processing only.

 Individual Rights For Personal Data Protection   

You are entitled to contact us, personal data protection agencies and other relevant parties to proceed these following actions:

Obtaining access to the personal data held about you. This also refers to receiving verifying copies of original document and making a request for data transferring from us to other data controllers or yourself;

Objecting to the collecting and restricting of the manipulating and disclosure of personal data;

Requesting for incorrect, inaccurate or incomplete personal data to be corrected. This also refers to a request for data deletion or data disposal when your consent cannot be obtained;

In case that we or any of our staff do not follow the restriction of Privacy Policy including unlawful data collecting, data manipulating and data disclosure, you have the rights to appeal to personal data protection agencies in accordance with The Thailand Personal Data Protection Act;

Objecting to revoke consent which was previously given for data processing. Consent can be withdrawn at any time unless specified by legal contracts or agreements;

However, consent withdrawal for data processing might result in inadequate data to deliver services or achieving certain objectives that are mentioned previously. You may receive delayed services with a certain degree of inconvenience.

 Contacting Us About Privacy Policy

If you wish to exercise your rights in accordance with this Privacy Policy, please contact us by providing written letter attached with a copy of identification document. If you have any questions or comments, please contact:

Isuzu Hua Chiang Chan Company Limited

21 Moo 11 Bypass Road, Na Pa, Chon Buri District, Chon Buri 20000.

Tel. +66 099-3480003

Email: info@isuzuhcc.com

Necessary information to keep us informed includes:

Name and surname, national identification number/ passport number

Enquiry details or situation explanation

Your contact address and telephone number including email account

Changes To Our Privacy Policy

This Privacy Policy may be revised and updated from time to time in order to act relating to changes of current circumstances and available services. Your suggestions, relevant laws and regulations of Privacy Policy are uploaded and available on https://isuzuhcc.com/

This Privacy Policy is valid from 1 February 2022.

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อีซูซุ ฮั่วเชียงจั่น จำกัด ในฐานะผู้ประกอบกิจการผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และรถบรรทุก อีซูซุ  (“เรา” หรือ “อีซูซุ ฮั่วเชียงจั่น”)- มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้คือแนวทางที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผล”) และการปกป้องซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเราในระหว่างเยี่ยมชม เว็บไซต์ https://isuzuhcc.com/  หรือใช้แอพพลิเคชั่นของเรา หรือรับบริการจากเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับจากท่านโดยตรงหรือเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลที่สามก็ตาม (“ข้อมูล” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล”) สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพของท่านนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้แล้ว เราจะยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม เราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา รวมทั้งการเข้ารับบริการของท่าน โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ยินยอมให้ข้อมูลกับเราโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการขอรับบริการจากเราผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือช่องทางอื่นใดของเรา ตัวอย่างเช่น การจองซื้อรถ การนัดหมายเข้ารับบริการ การทำธุรกรรมแบบออนไลน์ การสมัครรับจดหมายข่าว การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่าน บริษัทในเครือข่ายของบริษัท อีซูซุ ฮั่วเชียงจั่น จำกัด (“บริษัทในเครือข่าย”) ซึ่งรวมถึงบริษัท อีซูซุ ฮั่วเชียงจั่น จำกัด ด้วย ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของเรา  หรือหน่วยงานภาครัฐในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลที่สาม มีดังนี้

ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล

ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร

ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการจองซื้อรถ ข้อมูลการจองคิวซ่อมบำรุง และบริการเสริมอื่นๆ

ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนา

ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้เข้าใช้บริการหลังการขาย และการเข้าชมเว็บไซต์

ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System

ข้อมูล Feedback

เราจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน ดังต่อไปนี้ เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของท่าน

 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือการใดๆ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา สำหรับวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการได้แก่

จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของเรา และการเข้าถึงบริการของท่าน ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์

นัดหมาย ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของเรา

การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับบริษัทในเครือข่าย และผู้ให้บริการอื่นซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อการให้บริการ มีความรวดเร็วขึ้น

การยืนยันตัวตนของผู้เข้ารับบริการ

ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมาย หรือการเสนอความช่วยเหลือจากเรา

วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน

รักษาความปลอดภัย

ปฏิบัติตามกฎของบริษัท

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดของเรา ซึ่งเราจะประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เฉพาะกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลแก่เรา ได้แก่

อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่สมาชิกของเรา

จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา เช่น ปัญหาการใช้บริการ การเรียกร้องสัมภาระหรือความสูญหายใด ๆ

บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด และเราจะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตามระบุไว้ข้างต้น ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

บริษัทในเครือข่าย ธุรกิจคู่ค้า และธุรกิจพันธมิตร

ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่เรา หรือดำเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของเรา เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น บริษัทรับซื้อขายรถยนต์ใช้แล้ว บริษัทรถเช่า บริษัทประกัน พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ท่าน หรือตอบสนองตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต

เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย

หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานศุลกากร

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้

 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากท่านไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังนั้น การที่บุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และโปรดทราบว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดใดๆ จากการกระทำของบุคคลที่สามดังกล่าว

 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากท่านไม่แสดงความยินยอมให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการทำลายข้อมูลของเราและจะดำเนินการให้เสร็จโดยไม่ชักช้า

เราจะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม เช่น เราใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเราจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ไม่ว่าที่จัดเก็บในระบบอินเตอร์เน็ตหรือในรูปแบบเอกสารไว้เฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงโดยจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร

 สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านอาจติดต่อเรา/เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการใช้สิทธิของท่านดังต่อไปนี้

ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูลและขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเอง

ท่านมีสิทธิคัดค้าน หรือระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้

ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ และอาจขอให้เราลบ หรือทำลาย หรือเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่านในกรณีที่ไม่ได้ให้ความยินยอมได้

ในกรณีที่ท่านพบว่าเรา หรือบุคลากรของเราใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ไม่เป็นไปตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้หรือไม่เป็นการประมวลผลตามที่มีสิทธิตามกฎหมาย ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือโดยสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน 

อย่างไรก็ตาม การที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดอาจส่งผลให้เรามีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประมวลผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้ง และท่านอาจขาดความสะดวกในการได้รับบริการจากเรา

ช่องทางการติดต่อเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน และหากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยติดต่อที่ Call Center 099-3480003 หรือติดต่อตามที่อยู่นี้

บริษัท อีซูซุ ฮั่วเชียงจั่น จำกัด

21 หมู่ 11 ถนนบายพาส ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000.

โทร. 099-3480003

อีเมล์: info@isuzuhcc.com

ทั้งนี้ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้เราทราบ ได้แก่

ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง

เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

เบอร์โทรและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งที่อยู่สำหรับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail)ของท่าน

 การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายเวอร์ชั่นล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเราที่ https://isuzuhcc.com/  เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565